Genealogy  of      
        Halychyna /
              Eastern Galicia
www.halgal.com

Home About Galicia Vital Records Gazetteers Finding Your Village
Halgal Links           Disclaimer         Contact Photos Bilyi Kamin / Biały Kamień parish
Repatriation and Resettlement of Ethnic Poles Maps Immigration to Ellis Island from Czeremosznia and Usznia
Greek Catholic Records of the Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv Emigration from Bialy Kamien through the Port of Hamburg
Roman Catholic Records of the Central State Historical Archive of Ukraine,  Lwów / Lviv   Bielawa Family (of Poznan region, not Galicia)
Great Books: Ukrainian Genealogy: A Beginner's Guide                                                              -Older Bielawa Generations    -Newer Bielawa Generations
Going Home: A Guide to Polish American Family History Research
 
 
 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej

Index of Places of the Republic of Poland.
Przemyśl : Wydawnictwo Ksiaznicy Naukowej, 1934

Family History Library microfilm number:

A – Wiktorowo 2037057
Wiktorowo – Z 2037058

New and Exciting!  This gazetteer is now available online at the Digital Library of Wielkopolska (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/documetadata?id=12786)
(Under "Publication", click "Content".  If you don't already have the viewer DjVu plug-in, you'll be prompted to download it.  There's also an option to download the entire document in PDF format.  Be patient...it might take a while to download due to its massive size.)

 

This Polish language gazetteer serves as the best resource for locating places and their corresponding county, province, parish, post office and telegram station, and more, at the time during the two world wars.

The gazetteer lists each locality by the Polish alphabetical order. When using the gazetteer, remember the Polish alphabetical sorting rules. Letters with diacritic marks (ą, ę, ć, ł, ń, у, ś, ż, ź) are considered separate letters and therefore come after the letter it closest resembles. Therefore, Pajewo comes before Pajęczno. This can be tricky if you are not familiar with the Polish alphabet, so give yourself time when using the reference.

Here is a list of abbreviations that are commonly found throughout the gazetteer

bor. borostwo forestry management
brow. browar brewery
ceg. cegielnia brick yard
curk. cukrownia sugar works
dom. łąk OR d. łąk domek łąkowy meadow house
dom. przew. OR d. przew. domek przewozowy trucking stationhouse
dom. szos. OR d. szos. domek szosowy highway stationhouse
dwуr OR d. dwуr manor house
folw. OR f. folwark manor farmstead
gorz. gorzelnia distillery
klaszt. klasztor cloister
kol. OR k. kolonja colony
kop. kopalnia mine
kosz. koszary barracks
lat. mor. latarnia morska lighthouse
lecz. lecznica clinic
letn. letnisko health-resort
l-two leśnictwo forest district
leśn. leśniczуwka forester’s lodge
m-tko miasteczko little town
m-to miasto town, city
nadl. nadleśnictwo forestry management
o. dw. OR o. obszar dworski manor territory
ob. war. obуz warowny fortified territory
ok. okolica neighborhood
os. osada settlement
osiedl. osiedle settlement
os. fabr. osada fabryczna factory settlement
os. leśn. osada leśna forest settlement
os. miej. OR os. m. osada miejska town settlement
os. mł. osada młyńska mill settlement
os. pał. osada pałacowa palacial settlement
os. woj. osada wojskowa military settlement
pleb. plebanja presbytery
prob. probostwo parsonage
przedm. przedmieście suburb
przys. OR p. przysiуłek hamlet,
outlying settlement
prz. kol. OR prz. k. przystanek kolejowy train stop
pustk. pustkowie wilderness
st. kol. OR st. k. stacja kolejowa train station
szp. szpital hospital
tart. tartak sawmill
torf. torfiarnia peatmill
twierdz. twierdza citadel, fortress
uzdrow. uzdrowisko spa
w. wieś village
więz. więzienie prison
zaść. OR z. zaścianek backwater
z. kąp. zakład pąpielowy institution
z. popr. zakład poprawczy penitentiary
z. wych. zakład wychowawczy educational institution

Column Translations

The first column lists the locality and it’s character type.

The character type will either be listed in its full name or in an abbreviation. Check the chart above for a listing of abbreviations.

Gmina District
(in the sense of rural district)
Powiat polityczny Political County
Województwo Province
Abbreviations for Western Ukrainian/ Eastern Galician provinces are:
Lwow Lwów L’viv
Tarn. Tarnopol Ternopil
Stan. Stanisławów Stanislaviv (now known as Ivano-Frankivsk)


Poczta i telegraf (telefon) Post Office and Telegraph (telephone)
Stacja kolej. z odległością km. Railway Station with distance in km.
Najbliższa linja komunik, autobus, z odległością km. Nearest Bus Line with distance in km.
Sąd Grodzki City Court
Sąd Okręgowy District Court
Urzędy parafjalna (rz-kat., gr

kat., wsch. słow., orm.-kat., prawosł., ewang., ew. ref.)

 

Parish Offices (Rom. Cath., Greek Cath., Eastern Slav., Armenian Cath., Orthodox, Evangelical Lutheran, Evangelical Reformed)

"loco" means that the parish is the same place as the name of the town or village.

 

Full translation example:

Listing for Cheremoshnya / Czeremosznia

(Click on the image to make it larger.)

 

Place Gmina Political County Province Post Office & Telephone Railway Station (distance in km) Bus Line (distance in km) City Court District Court Parish Offices

r = Rom. Cath.

g = Greek Cath.

Czeremosznia, dwór Czere-mosznia Złoczów Tarn. Biały Kamień Ożydów 10 Brody-Złoczów 6.5 Olesko Złoczów Biały Kamień
r. g.
Czeremosznia, wieś " " " " " " " " "

There are two listings for the place Cheremoshnya/Czeremosznia.  One is listed as dwór, which is the manor-house.  The other is listed as the village (wieś).

 

www.halgal.com            Questions and Comments to Matthew Bielawa
Copyright
©2002     All rights reserved