Genealogy  of      
        Halychyna /
              Eastern Galicia
www.halgal.com

Home About Galicia Vital Records Gazetteers Finding Your Village
Halgal Links           Disclaimer         Contact Photos Bilyi Kamin / Biały Kamień parish
Repatriation and Resettlement of Ethnic Poles Maps Immigration to Ellis Island from Czeremosznia and Usznia
Greek Catholic Records of the Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv Emigration from Bialy Kamien through the Port of Hamburg
Roman Catholic Records of the Central State Historical Archive of Ukraine,  Lwów / Lviv   Bielawa Family (of Poznan region, not Galicia)
Great Books: Ukrainian Genealogy: A Beginner's Guide                                                              -Older Bielawa Generations    -Newer Bielawa Generations
Going Home: A Guide to Polish American Family History Research
 
 
 

Photos of  the Cemeteries
in Bilyi Kamin (Білий Камінь) / Biały Kamień

The Old Cemetery

 

                   

                    

 

 

 

Makarowsky Families

                 

 

                 

 

                 

 

        

 

The New Cemetery

          Zajac and Voytyna   Zajac   Voytyna  

 

      Harbuzynsky   Wlodarczyk         

 

   Hapkevych   Malysh   Kuzmenko   Konashevych   Pashchak

 

Vinnytska and Smyk   Vinnytska   Smyk   Herlyakh and Teshnar   Mostovyk   Mostovyk

 

Smyk   Chernetsky   Sushanska   Bazarnytska   Sushansky   Bokhonko

 

Chupryk   Pushkar   Rudyy   Kushnir      Bazarnytsky   Kharchyshyn  

 

Baliy   Korynkevych   Korynkevych   Herlyakh   Bazarnytsky   Yurechko

 

Korynkevych   Tykholiz      Vovchak   Vovchak   Vovchak

 

Pasternak   Pasternak      Strzelecki   Strzelecki   Notsyk

 

Chuchman   Konashevych   Kindzelsky   Kovalski   Kovalski   Chuchman

Bulka   Minosora   Komaryanska   Strzelecki  Bazarnytsky   Pereymybida

Mytulynsky   Serkiz and Yurkevich   Pylypyak   Lekh   Boychuk   Kmets   Bulka  

 

www.halgal.com            Questions and Comments to Matthew Bielawa
Copyright
©2002     All rights reserved